KRUS w rękach kobiet realizuje „Wizję ZERO”

Wywiad z Panią dr Aleksandrą Hadzik , Prezes KRUS.

  1. Jak by Pani zdefiniowała rolę i znaczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla polskiego rolnika? Jakiego wsparcia, według Pani oceny, oczekują rolnicy ze strony KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego powołana została w 1990 roku ustawą
o ubezpieczeniu społecznym rolników i było to bardzo ważne wydarzenie w historii polskiego rolnictwa. Powstała bowiem odrębna instytucja do realizacji zadań związanych
z ubezpieczeniem społecznym rolników i ich rodzin. Myślę też, że rolnicy bardzo doceniają fakt, że Kasa jest „blisko” nich. Jednostki terenowe Kasy znajdują się bowiem w całej Polsce, co sprawia, że wizyta i załatwienie sprawy w naszej instytucji są szybkie i proste. Cieszę się, że na przestrzeni minionych 30 lat odbiór Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przez rolników był i wciąż jest bardzo pozytywny. Mam nadzieję, że jesteśmy postrzegani przez naszych beneficjentów jako instytucja przyjazna, mająca bliski kontakt z klientem, a przede wszystkim profesjonalna w realizacji swoich ustawowych zadań. Myślę, że właśnie tego, po tych 30 latach działalności, oczekują wciąż od nas rolnicy.

  1. KRUS od wielu lat podejmuje szeroko zakrojone działania prewencyjne, realizując m.in. strategię „Wizja Zero”. Głównym celem strategii jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie. Na czym polegają te działania i czy przynoszą zamierzony efekt?

Tak, zgadza się, sprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym są jednym
z priorytetowych zadań KRUS. Od początku swojej działalności Kasa kładzie duży nacisk na działania prewencyjne zmierzające do zmniejszenia wypadków w gospodarstwach rolnych. Wystarczy wspomnieć, że na początku lat dziewięćdziesiątych liczba zgłaszanych wypadków do KRUS wynosiła 66 tys. – obecnie jest ich ponad 80% mniej. Ta aktywność, to między innymi bezpośrednie spotkania z rolnikami, szkolenia, pokazy bhp, a także ogólnokrajowe konkursy, takie jak: konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi” czy konkurs filmowy dla młodzieży „Moja Wizja Zero”, który promuje założenia strategii „Wizja Zero”, o którą Pani pyta. Ideą samej strategii jest nie tylko zmniejszenie liczby wypadków, ale ich całkowita eliminacja. Innowacyjne zaś w strategii “Wizja Zero” jest to, że zwraca ona uwagę aż na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. I o ile dotychczasowe działania prewencyjne koncentrowały się na kwestiach zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia, o tyle “Wizja Zero” uzupełnia te dwa filary o niedoceniany, czasami nawet zapominany, element, jakim jest dobrostan człowieka, który, co potwierdzają wyniki badań, ma ogromny wpływ na występowanie wypadków przy pracy.

  1. Jakie będą wymierne korzyści dla polskiego rolnika z wprowadzenia strategii „Wizja Zero”?

Przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, większa świadomość zagrożeń występujących w rolnictwie i chorób zawodowych wśród rolników. Tak jak wspomniałam wcześniej, dążymy do całkowitego wyeliminowania wypadków w rolnictwie, a temu sprzyja realizacja strategii „Wizja Zero”.

  1. Działacie Państwo również poza granicami kraju, należąc do światowych i europejskich organizacji. Jakie korzyści dla efektywności działania KRUS przynosi ta praca?

Rolnictwo w różnych krajach ma swoją specyfikę, ale też i różne wypracowane metody prowadzenia rolniczych ubezpieczeń społecznych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od początku swojej działalności podejmowała liczne inicjatywy na rzecz współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami ubezpieczeniowymi w Europie i na świecie. Należymy do międzynarodowych struktur zabezpieczenia społecznego, co umożliwia zawieranie umów dotyczących zabezpieczenia społecznego osobom pracującym nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. Dwustronne umowy regulują chociażby sprawy związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych.

Cieszę się również, że od wielu lat możemy wnosić także swój wkład w rozwój i wymianę doświadczeń w zakresie metod BHP w rolnictwie  przewodnicząc Międzynarodowej Sekcji ISSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego) ds. Prewencji w Rolnictwie.

  1. KRUS wyróżnia się wśród jednostek administracji publicznej brakiem szklanych sufitów. Jak współpracuje się Pani z Kierownictwem złożonym z samych kobiet? (3 główne stanowiska w KRUS zajmują kobiety – red.)

Bardzo dobrze i niezmiernie sobie cenię tę współpracę. Zarówno Prezes Magdalena Wachnicka-Witzke, jak i Prezes Monika Rzepecka kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem wzmacniają realizację zadań KRUS. Nasza instytucja jest dowodem na to, że administracja publiczna jest w pełni otwarta na kobiety, również na kluczowych stanowiskach. Zaangażowanie, profesjonalizm, skuteczność działania – na każdym szczeblu zarządzania – sprzyjają rozwojowi KRUS, który staje się coraz bardziej nowoczesny i dostosowany
do aktualnych potrzeb rolników.

Chciałabym także podkreślić istotny udział kobiet w całej strukturze pracowników Kasy, jest to ponad 80%. Myślę, że dla nas kobiet temat zabezpieczenia społecznego jest naturalnie bliski
i dobrze się z nim czujemy również w sferze zawodowej.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment