Transformacyjny coaching … Lucyna Baca-Lonn

Transformacyjny coaching przywództwa stanowi jedną z najważniejszych metod rozwoju kompetencji lidera w organizacjach. Jego celem jest diagnoza i rozwój zasobów lidera, które wpływają na skuteczność podejmowanych przez przywódcę działań biznesowych. Diagnoza kompetencji lidera zastosowana w początkowej fazie procesu rozwojowego lidera stanowi informację odnośnie mocnych obszarów lidera oraz jego kompetencji wymagających wsparcia i rozwoju. Analiza Grafologiczna jawi się rzetelną metodą diagnozy kompetencji lidera, która może być zastosowana w początkowej fazie transformacyjnego coachingu przywództwa.

 

Rozwój lidera w coachingu przywództwa

 

Coaching przywództwa może być zdefiniowany jako dynamiczny proces ukierunkowany na identyfikację i rozwój silnych stron lidera i jego zasobów poprzez serię sokratycznych pytań, które prowadzą do efektywnej samorefleksji i dynamicznego podniesienia świadomości przywódcy. To innymi słowy wspieranie lidera w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany na podstawie jego własnych i zdobywanych kompetencji przywódczych. Skupia się on na odkrywaniu mocnych stron i wykorzystywaniu naturalnych predyspozycji, talentów i akcentowania samodzielności w kształtowaniu własnego charakteru i zaangażowania w rozwój i działania lidera.

Diagnoza kompetencji lidera odgrywa istotną rolę w coachingu przywództwa i stanowi podstawę do budowania motywacji i chęci rozwoju jednostki w procesach rozwojowych. Może być ona ujmowana jako informacja zwrotna określająca wpływ zachowania lidera na różne grupy współpracowników, stanowiąca inspirację do rozwoju i wzmacniająca samoświadomość lidera. Diagnoza kompetencji lidera zastosowana w początkowej fazie transformacyjnego coachingu przywództwa wzmacnia samoświadomość lidera odnośnie jego potencjału przywódczego i kompetencji, które wymagają wzmocnienia. Diagnoza kompetencji wpływa również na motywację liderów wchodzących w transformacyjną zmianę w coachingu przywództwa i wspiera rozwój przywódcy. Świadomy i zmotywowany przywódca łatwiej dokonuje optymalnej zmiany w coachingu przywództwa.

 

Analiza Grafologiczna jako metoda diagnozy kompetencji lidera

 

Analiza Grafologiczna określana jest przez grafologów jako metoda diagnozy kompetencji, bazującą na założeniu, że autor rękopisu dostarcza grafologowi informacji o sobie poprzez działanie w postaci pisma, w którym przejawia się jego osobowość i zachowania pozostające poza sferę jego świadomości. Należy ona do diagnostycznych metod projekcyjnych, które mają mieć swoje naukowe podstawy w psychologii ekspresji i wyrazu. Metodyka grafologii zbudowana jest na założeniu, że Analiza Grafologiczna składa się z dwóch zasadniczych elementów: znaków graficznych i ich psychologicznej interpretacji. Analiza Grafologiczna obejmuje diagnozę następujących obszarów autora rękopisu: a) kompetencję intelektualną – sposób myślenia, rozwiązywanie problemów, elastyczność mentalną, odnoszenie się do rzeczywistości, planowanie i organizację, rozwijanie strategii, itd., b) kompetencję operacyjną – ogólny sposób pracy, podejście do sytuacji i zadań, orientację na cele i wydajność, siłę działania, szybkość, energię, wytrwałość, itd., c) kompetencję osobistą – elastyczność, tolerancję na stres, stabilność emocjonalną, empatię, otwartość emocjonalną, motywację, odpowiedzialność, autonomię, zdolność do podejmowania decyzji itd., d) kompetencję społeczną – przystosowanie, pracę zespołową, zdolność do komunikacji, zdolność do radzenia sobie z konfliktami itd., e) kompetencję przywódczą – autonomię, asertywność, elastyczność, wytrwałość, umiejętność negocjacji, przegląd sytuacji, wewnętrzny dystans, opanowanie itd., f) potencjał ogólny latentne zasoby i rozpoznanie sposobów ich aktywizowania, identyfikację przeszkód utrudniających rozwój osobisty itd., g) dynamikę psychologiczną – funkcjonalną i emocjonalną strukturę osobowości, trudności uwarunkowane psychologicznym profilem osobowościowym, sposoby rozwiązywania problemów.

A zatem Analiza Grafologiczna pozwala dogłębnie określić profil osobowościowy lidera i jego potencjał przywódczy, jak i wskazać jego kierunki rozwoju w coachingu przywództwa.

Transformacyjny coaching przywództwa z zastosowaniem Analizy Grafologicznej jako metody diagnozy kompetencji lidera w jego początkowej fazie może pełnić funkcję diagnostyczną i motywacyjną dla przywódcy rozwijającego kompetencje w procesie coachingu. Warto więc rozważyć jej zastosowanie w procesach rozwojowych liderów współczesnych organizacji biznesowych.

Like this article?

Share
Share

Leave a comment