Luka płci w Polskim społeczeństwie: Analiza raportu Stowarzyszenia Pracodawcy RP

Według najnowszego raportu Stowarzyszenia Pracodawcy RP opublikowanego w listopadzie 2023 roku, sytuacja kobiet na polskim rynku pracy pozostaje jednym z kluczowych wyzwań społeczeństwa. Analiza danych pokazuje istotne luki płciowe w obszarze aktywności zawodowej, edukacji, emerytur, a także w sferze polityki i gospodarki.

Raport skupia się na różnych aspektach, zaczynając od aktywności zawodowej osób w wieku 15-29 lat. Z danych Eurostat wynika, że w Polsce w 2022 roku 10,9% osób w tym przedziale wiekowym nie uczyło się i nie pracowało. Warto zauważyć, że problem ten dotyczył 13,6% kobiet. To niepokojące zjawisko może mieć długofalowe konsekwencje dla rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Kolejnym istotnym wnioskiem wynikającym z analizy jest nierówność w aktywności zawodowej między płciami. Pomimo postępującej emancypacji i wzrostu świadomości genderowej, aktywność zawodowa kobiet pozostaje niższa niż mężczyzn. Szczególnie widoczne są te różnice w grupach wiekowych 20-39 lat, gdzie kobiety często decydują się na przerwę zawodową związanej z opieką nad dziećmi.

Raport wskazuje także na istotną lukę w aktywności zawodowej kobiet w wieku 60-64 lat, gdzie wskaźnik wynosi zaledwie 24%, podczas gdy mężczyźni pracują w 61%. To zjawisko wymaga szczególnej uwagi, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa i wyzwań związanych z utrzymaniem stabilności systemu emerytalnego.

Globalny kontekst przedstawia raport World Economic Forum, w którym Polska plasuje się nisko w rankingu związanych z równością płci. W kategorii „Political Empowerment” zajmujemy 87. miejsce na 156 krajów, a w „Economic Participation and Opportunity” 74. miejsce. Duży wpływ na te wyniki mają niski udział kobiet w polityce oraz różnice w wynagrodzeniach i zatrudnieniu.

Rozwinięcie aktywności zawodowej kobiet i eliminacja różnic płciowych wymaga zdecydowanych działań. Stowarzyszenie Pracodawcy RP formułuje konkretne rekomendacje, takie jak upowszechnienie elastycznego czasu pracy, zwiększenie dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3, profilaktyka zdrowotna, czy stopniowe wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

Warto również zwrócić uwagę na kwestię transparentności płacowej i promocji obecności kobiet na wysokich stanowiskach. Zastosowanie języka inkluzywnego w ogłoszeniach o pracę oraz wsparcie działań rozwojowych dla kobiet to kolejne kluczowe elementy w dążeniu do równości płci na rynku pracy.

Podsumowując, raport Stowarzyszenia Pracodawcy RP rzuca światło na istotne problemy związane z równością płci w Polsce. Propozycje i rekomendacje zawarte w raporcie powinny stanowić punkt wyjścia do szerokiej dyskusji na temat polityk i działań mających na celu zlikwidowanie luki płciowej oraz stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju zawodowego kobiet w Polsce.

Cały raport dostępny na stronie www.pracodawcyrp.pl W czasie III Kongresu Kobiety XXI Wieku prezentowała go współautora Pani Karolina Wójcik

Like this article?

Share
Share

Leave a comment