Regulamin zamówienie reklamy w cyfrowej wersji Magazynu „Czerwona Szpilka”

 1. Firma Absens Carens z o.o. jest Wydawcą Magazynu Czerwona Szpilka, a także właścicielem marki i znaków graficznych: Magazyn Czerwona Szpilka.
 2. Podstawą do publikacji reklamy lub innej usługi oferowanej przez Wydawcę, jest dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego zamówienia na adres: redakcja@absenscarens.eu
 3. Zamówienie publikacji reklamy lub usługi oznacza akceptację niniejszych zapisów o warunkach zamieszczenia reklamy lub publikacji w wersji cyfrowej Magazynu Czerwona Szpilka.
 4. Reklama to baner reklamowy 1500 x 200. Zamawiający dostarczy materiały niezbędne do publikacji pliki w formacie PDF, EPS, TIFF/PSD; rozdzielczość 250-300ppi, CMYK; baner reklamowy 1500 x 200.
 5. Zamawiający może przedstawić własny projekt bądź zlecić Wydawcy stworzenie takiego projektu.
 6. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji promocji lub reklamy, niezależnie od treści zamówienia, jeśli dostarczone materiały zdaniem wydawcy nie nadają sie do publikacji, w szczególności ze względu na ich niestosowny lub szkodliwy charakter, złą jakość dostarczonych materiałów itp. O zaistnieniu takiego faktu Wydawca powiadomi Zamawiającego, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania zakwestionowanych materiałów.
 7. Wydawca może objąć patronatem medialnym wydarzenie Zamawiającego tylko po zamieszczeniu przez niego informacji o danym wydarzeniu w postaci data/nazwa wydarzenia/godzina/miejsce/ maks. do 250 znaków. Warunki promocji wydarzenia ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.
 8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść przedstawianych w Magazynie materiałów promocyjnych i reklamowych, w tym za naruszenie przez nie praw osób trzecich.
 9. Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawami na dobrach niematerialnych, w szczególności prawami autorskimi, pokrewnymi, wynalazczymi, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, do posługiwania się użytymi w reklamach informacjami, danymi bądź ich fragmentami, wizerunkami, znakami lub wzorami towarowymi lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe na skutek zaistnienia okoliczności, na które nie miał on wpływu, tj. powstałych w szczególności w wyniku pożaru, powodzi, strajków, zamknięcia granic, które mogą zakłócić częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Magazynu Czerwona Szpilka.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia wszelkich ewentualnych szkód po stronie wydawcy, które wynikły z treści zamieszczonej reklamy.
 12. Należność za publikacje reklam i pozostałe usługi obliczana jest według cennika na dzień przyjęcia zamówienia.
 13. Zamawiający zobowiązany jest do bezterminowego zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących treści zawartej z Wydawcą umowy.
 14. Postanowienia powyższe nie wykluczają możliwości publikowania informacji, że kontrahent (Zamawiający / Wydawca jest partnerem handlowym poprzez zamieszczenie nazwy, loga. Zamawiający upoważnia Absens Carens Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
 15. W sprawach nieunormowanych w regulaminie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego  i przepisy prawa prasowego.